Projecte ManureEcomine

Ahidra, agua y energía, S.L., en cooperació amb quatre centres d’investigació de referència a nivell europeu i 6 empreses nacionals i internacionals, participa en el desenvolupament d’un sistema de tractament de purins per la recuperació i reutilització dels seus nutrients. La principal novetat d’aquest projecte, es basa en la combinació de noves tecnologies que permetran la separació dels nutrients dels purins per a la seva utilització en fertilitzants naturals.

Projecte ManureEcomine

Actualment els fertilitzants majorment utilitzats són sintètics, procedents de combustibles fòssils. L’ús intensiu d’aquest tipus de fertilitzants ha portat a l’esgotament dels terres dels camps de cultiu, principalment per l’esgotament del carboni orgànic, amb el que s’ha reduït la capacitat de retenir els nutrients aportats. Bàsicament els fertilitzants aporten N, K i P, elements que es troben en gran quantitat en els purins, que en aquests moments són tractats com un residu degut a la seva relació directa amb fenòmens d’eutrofització.

No existeix a l’actualitat un procés de tractament de purins capaç de separar els nutrients que contenen. El tractament que reben aquests, per exigències mediambientals, està orientat a l’eliminació de nitrogen, essent el més comú el procés de nitrificació i desnitrificació convencional. Aquest procés presenta elevats costos energètics, impossibilitat de recuperar el nitrogen eliminat de l’aigua i provoca importants emissions de N2O gas que augmenta l’efecte hivernacle. (El N2O té un efecte hivernacle 300 vegades superior al CO2). Per altre part, no existeixen sistemes de recuperació de nutrients de forma refinada ni tecnologies amb capacitat de recuperar selectivament el fòsfor o el potassi del purí.

Els objectius tècnics que planteja doncs el projecte ManureEcoMine es centra en l’estudi, disseny i desenvolupament d’un nou sistema de tractament de purins que comprèn:

Eliminació del nitrogen mitjançant la implementació de nitritació parcial/anammox: Diferents estudis científics han reportat la viabilitat d’utilitzar la nitritació parcial/anammox en el tractament del purí digestat. Malgrat tot no existeix actualment cap validació o implementació del procés.

Digestió termofílica del purí: es pretén millorar l’estat de l’art associat al procés termofílic mitjançant l’acoblament d’un sistema d’stripping al digestor per reduir els nivells d’amoníac.

La sinergia d’ambdós processos resultarà en un procés més estable que es traduirà en:

o Increment en la velocitat de producció de biogàs

o Alliberació de nutrients

o Increment de la higienització del digestat obtingut

o Reducció del volum de digestat

o Recuperació del nitrogen en forma d’amoni per mitjà de l’stripper

o Recuperació dels nutrients de forma separada, pel que pràcticament no existeix estat de l’art.

o Recuperació del Nitrogen: es pretén combinar l’stripping d’amoni amb el procés de digestió anaeròbia termofílica; com a resultat es recuperarà el nitrogen en forma de sulfat d’amoni.

o Recuperació de Fòsfor i Potassi: no existeixen actualment tecnologies amb capacitat de recuperar selectivament aquests elements, pel que s’estudiarà la recuperació per precipitació de l’estruvita.

– En presència d’amoni es preveu l’obtenció d’estruvita d’amoni, amb un contingut del 13% en P

– Si l’amoni ha sigut prèviament eliminat, es formarà principalment estruvita de potassi, amb un contingut del 12% en K.

L’ utilització d’un procés de digestió anaerobi termòfil afavorirà l’alliberació del P present en la fracció particulada del purí en forma de fosfat i per tant es possibilita una major recuperació del mateix.

Partint que els nivells de P alliberats en condicions termofíliques són 2-3 vegades superiors als observats en condicions mesofíliques i havent-se reportat el potencial del procés de precipitació d’estruvita en diferents estudis pilot, en el present projecte es tractarà la combinació d’ambdues tecnologies per la recuperació de P, pel que no hi ha experiències prèvies.

Finalment, els afluents del procés poden ser vertuts directament al riu, segons normativa actual.

Per a l’execució del projecte s’ha format un equip de treball multidisciplinari entre les diferents empreses del consorci que treballarà conjuntament en les diferents tasques descrites en la memòria del projecte, entre les que destaquem les següents, en les que Ahidra, agua y energía, S.L actua como a líder:
· Desenvolupament del prototip pilot, posada en marxa i proves
· Optimització del procés centrat en l’estudi de les interaccions entre les diferents etapes.
· Proves d’operació sota condicions estables. Avaluació del rendiment, control i establiment de l’esquema òptim d’operació.
· Estudi del rendiment econòmic i mediambiental de les diferents alternatives desenvolupades.

La participació d’Ahidra, agua y energía, S.L és fonamental doncs aporta la seva experiència en tecnologies avançades en la valorització de residus orgànics i tractaments d’aigües residuals per al disseny del nou sistema de tractament prototip, així com la validació del nou procés i la valoració del seu rendiment econòmic i mediambiental.

Para més informació visitar la pàgina web especifica del projecte:
www.manureecomine.eu
Video ManureEcoMine – FP7 European project

Comments are closed.