Conductivitat

Conductivitat

Efluents amb elevada concentració de sals.

Els lixiviats d’abocadors i les fraccions líquides de la digestió anaerobia de residus orgànics, entre d’altres, tenen una elevada concentració de sals dissoltes, que fa imprescindible la seva reducción abans d’abocar a llera pública. Per això proposem un tractament mitjançant òsmosi inversa a canal obert.

Comments are closed.