Tractament d’aigües residuals

Tractament d'aigües residuals

Depuració i reutilització d’aigües residuals industrials o urbanes .

Què són les aigües residuals ? Quin és el seu tractament ?

Les aigües residuals poden definir-se com tipus d’aigües que estan contaminades amb substàncies fecals i orina , procedents de deixalles orgàniques humans o animals . Les aigües residuals també poden estar contaminades per deixalles urbanes o bé procedir dels variats processos industrials .

El tractament d’aigües residuals consisteix en una sèrie de processos físics , químics i biològics que tenen com a fi eliminar els contaminants presents en l’aigua .
El tractament nul o indegut d’aquestes aigües genera greus problemes de contaminació .

El posicionament de l’empresa en els últims anys , ha estat el tractament d’aigües residuals ( efluents ) amb alt contingut en nitrogen , fòsfor , alta càrrega orgànica i elevades concentracions en sals .

T’expliquem a continuació , com duem a terme cada un d’aquests processos :

Portem a terme l’eliminació de nitrogen a través de procediments de desnitrificació per nitrats , processos MBR – NO2 o processos MBR – NAS .

Eliminació de fòsfor en aigües residuals urbanes amb el sistema ANPHOS .

Depuració d’efluents amb elevada càrrega orgànica a través d’un procés biològic anaerobi UASB i un altre biològic aerobi per reduir la matèria orgànica.

Reducció de sals en aigües residuals urbanes mitjançant osmosi inversa a canal obert .

A la nostra planta de tractament d’aigua gestionarem els processos a dur a terme per a la depuració i reutilització de les mateixes . Sol · licita més informació a la nostra web .

Comments are closed.